12. oktober 2019
Start 12:00

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

„Nissan Micra te čaka.“


ORGANIZATOR

1. člen

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri „Nissan Micra te čaka“, katere organizator je Atletski Klub Triglav Kranj, Partizanska 39, 4000 Kranj, matična številka: 5187761, ID za DDV: SI 73321796 (v nadaljevanju organizator).

S sodelovanjem v nagradni igri „Nissan Micra te čaka.“ se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje uporabe, ki so objavljeni na www.tekzakranj.si

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

 

2. člen

Nagradna igra se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije.

 

Namen nagradne igre je promocija tekaške prireditve Tek za Kranj.  

Javno žrebanje nagrade, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči na Teku za Kranj (na enemu od tekov in so na uradni štartni listi), bo 23. 9. 2017 med 18.00 in 19.00 na na Gradu Khiselsthein med podelitvijo priznanj najboljšim tekačem. 


ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

3. člen

 

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na internetnem naslovu www.tekzakranj.si. V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali pogodbeno zaposleni na Atletskem klubu Triglav Kranj ali njihovi ožji družinski člani in tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igre.


NAGRADA

 

4. člen

 

Nagrada: 
• Brezplačni 6 - mesečni najem nove Nissan Micre

V javnem žrebanju 23. 9. 2017, se med vsemi udeleženci teka (na uradni štartni listi) izžreba glavna nagrada, ki je brezplačni 6-mesečni najem uporabe nove Nissan Micre. Rok uporabe avtomobila (6 mesecev) začne teči na datum, ko nagrajenec prevzame nagrado. 

 

Nagrade ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve.

 

Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.


ŽREBANJE NAGRAD

 

5. člen


Dobitnik bo izžreban na javnem žrebanju med vsemi na veljavni štartni listi. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija, potrjena s strani organizatorja. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik.

Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da njegovo sodelovanje ni v skladu s temi pravili in je neveljavno, se izžreba novi dobitnik.
 

6. člen

O poteku žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število udeležencev v nagradni igri, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnika, ime in priimek, naslov dobitnika in njegovo davčno številko ter naziv nagrade. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za napačno oddane podatke. 

 


DOBITNIKI NAGRAD

7. člen

Ime in priimek dobitnika bo razglašen na prireditvi, objavljen pa tudi na www.tekzakranj.si najkasneje v 8 dneh po žrebanju. V kolikor dobitnika nagrade ne bo na prireditvi, bo o nagradi obveščen po telefonu, elektronski pošti ali navadni pošti. Dobitnik nagrade s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjaja s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašaja, da se ime in priimek ter prejeta nagrada objavijo na omenjeni spletni strani in družabnih omrežjih prireditve. 

PREVZEM NAGRAD

8. člen

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku najmanj 30 dni od dostave osebnih podatkov vključno z davčno številko, na naslov organizatorja nagradne igre.


Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema  v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre.


Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan dostaviti podatek o svoji davčni številki.


Z dobitnikom nagrade bo po potrebi sklenjen poseben dogovor ali izjava o prevzetju nagrade.


V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu.


V kolikor dobitnik v določenem roku ne prevzame nagrade, ga organizator pisno obvesti ter mu določi dodatni rok 15 dni za prevzem nagrade. V kolikor dobitnik tudi v dodatnem roku ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.


Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.)

PRENEHANJE OBVEZ

9. člen

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV

11. člen

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

RAZNO

12. člen

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter plačilom dohodnine rešuje organizator nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre. Tovrstne reklamacije in morebitna dodatna vprašanja v zvezi z nagradno igro se lahko sporoča na e-mail naslov: ...


KONČNE DOLOČBE

13. člen

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo na Tek za Kranj izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša.
Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani www.tekzakranj.si.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.tekzakranj.si.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. 


Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kranju.

Kranj, 07. 08. 2017

Organizator:
Atletski klub Triglav Kranj